Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Agencja Eventowa Moon Time szanuje Pani/Pana prywatność oraz chroni przetwarzane dane osobowe. Niniejsza informacja ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania przez Moon time danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu realizacji umów.
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Eventowa Moon Time.
  Kontakt z Administratorem:

  • adres do korespondencji: Agencja Eventowa Moon Time, Bairda 20/30, Grodzisk Mazowiecki
  • e-mail kontakt@moontime.pl
  • tel.: +48 791587571
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Moon Time, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować e-mail: kontakt@moontime.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku z zawartą umową i wskazaniem Pani/Pana do kontaktów w ramach jej realizacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Moon Time Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.